Keanggotaan Koperasi TNB

Keanggotaan terbuka kepada kakitangan TNB, anak-anak syarikat dan syarikat-syarikat usahasama.

Syarat keanggotaan adalah seperti berikut :

  • warganegara Malaysia
  • telah mencapai umur lapan belas tahun
  • bermastautin atau bekerja atau mempunyai tanah dalam kawasan operasi Koperasi ini
  • tetap dan bukan kontrak
  • bukan seorang yang terhadapnya masih berkuatkuasa suatu sabitan bagi kesalahan boleh daftar, atau tidak upaya dari segi mental, atau bankrap yang belum dilepaskan, atau pernah dibuang daripada keanggotaan mana-mana koperasi dalam tempoh satu (1) tahun